• darkblurbg
  • darkblurbg

 ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ขออภัยในความไม่สะดวก ... จุบุๆ           วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางจางเหมาบริการ

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ โครงการอบรมการเรียนรู้มารยาทในการเรียนร่วมกันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2560

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางจางเหมาบริการ

กําหนดการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559

ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ โครงการอบรมการเรียนรู้มารยาทในการเรียนร่วมกันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2560

กําหนดการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559

ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางจางเหมาบริการ

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางจางเหมาบริการ


ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปี 2560

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำนิสิตนักศึกษา แก้ไขปัญหายาเสพติด